خبر

تاریخ ایجاد: 1395/10/21  تعداد بازدید: 1081 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
نمرات اولیه درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

نمرات اولیه درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت مربوط به دانشگاه علامه طباطیایی (ره)، دانشکده مدیریت و حسابداری بر اساس نمرات اکتسابی دانشجویان به شرح زیر می باشد. واضح است که داشتن نمرات مثبت و منفی مانند تاخیر در ارائه، یا ارائه عالی و ... در نمره نهایی لحاظ خواهد شد.کلاس اول  (کلاس ساعت 14:30)  شماره گروه 241


شماره دانشجوئي نمره پایان ترم آزمون عملی مشارکت در کلاس پروژه ارائه نمره نهایی
9412422101 5.67 6 2 2 3 18.67
9312427201 6.00 6 1.25 2 3 18.25
9122427205 5.00 5.25 0 1.75 1 13.00
9122424110 6.00 6 1.25 2 3 18.25
9312427107 6.00 6 1.75 2 3 18.75
9122426212 غایب          
93272427258 6.33 4.5 2 2 3 17.83
9122427213 6.00 غایب 0 0 0 6.00
9312427213 6.67 4.5 1.75 2 3 17.92
9412422207 4.67 5 2 1.5 3 16.17
9312424223 5.67 5.5 2 1.5 3 17.67
9412422113 غایب          
9312426111 6.00 6 2 2 3 19.00
9312427224 6.33 6 2 2 3 19.33
9312427226 6.33 5.75 1.75 1.5 2.5 17.83
9322427130 6.67 5.5 2 2 3 19.17
9222424233 5.67 5 2 2 3 17.67
9312427117 5.67 6 2 1.5 2.5 17.67
9212424156 6.00 4 0 0 3 13.00
9312424229 4.67 5.5 0 0 3 13.17
9312427118 4.67 5.5 0.25 1.5 1 12.92

کلاس دوم  (کلاس ساعت 16)  شماره گروه 242

شماره دانشجوئي نمره پایان ترم آزمون عملی مشارکت در کلاس پروژه ارائه نمره نهایی
9412422104 6.00 6 2 2 3 19.00
9412422105 6.67 6 2 2 3 19.67
9312426102 6.33 5.75 2 1 3 18.08
9312422103 6.67 6 2 2 3 19.67
9312427205 7.00 6 1.5 1.75 3 19.25
9312427255 7.00 6 2 2 3 20.00
9122426111 4.00 6 2 1.75 3 16.75
9412422107 6.67 6 2 2 3 19.67
9312426210 6.67 5 2 1 3 17.67
9122424217 6.00 6 0 1 2.5 15.50
9312426213 5.67 6 2 2 3 18.67
9122426227 6.33 4.5 1.75 2 3 17.58
9412422112 6.00 6 2 2 3 19.00
9312422216 6.33 6 2 2 3 19.33
9122427220 7.00 6 1.25 2 3 19.25
9412422120 5.67 6 2 2 3 18.67
9122427226 6.00 5 1.25 1.25 2.5 16.00


نمرات نهایی نبوده و شنبه بصورت نهایی وارد سیستم خواهد شد. همچنان منتظر ارسال پروژه برخی از دانشجویان هستم.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد